(¯`·.º-:¦:- Hướng dẫn chuyển vcoin từ trang chủ vào game -:¦:-º.·´¯)

HƯỚNG DẪN

 

 Đăng nhập game và đứng ở vị trí chờ chọn nhân vật

(Tức không thoát hẳn game và cũng kg vào hẳn game)

 

Tiếp theo ra trang chủ dùng tính năng chuyển vcoin vào game

ADMIN

ADMIN Ngày đưa tin :  [14/12/2017]
Thay mặt BQT